pano

LOGO

     НОВИНИ

Вътрешни правила за поддържане "Профил на купувача"

Вътрешни правила

за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ПГХТТ гр. ЯМБОЛ

Съобщение за оттегляне на публична покана № 9049062 с предмет "Доставка и монтаж на оборудване за два учебни кабинета по готварство, учебен кабинет по сервиране и учебна работилница за производство на хлебни и сладкарски изделия за нуждите на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - гр. Ямбол"
Заповед

Обществена поръчка с предмет:

"Доставка и монтаж на оборудване за два учебни кабинета по готварство, учебен кабинет по сервиране и учебна работилница за производство на хлебни и сладкарски изделия за нуждите на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - гр. Ямбол"

по проект "Модерна учебна база - гарант за качествено професионално образование"

по НП "Модернизиране на системата на професионалното образование" за 2015 година

ДОКУМЕНТИ

Публична покана

Документация

Образци

Протокол на комисията

Сключен договор

Извършени плащания по договор

Окончателно плащане по договор

Допълнителни указания относно Приложание 1 от Технически спецификации

На вниманието на всички фирми подготвящи оферти за участие по открита процедура с Публична покана №9049084 от 16.12.2015г.:

Фирмите доставчици да притежават сертификат от акредитирана организация за качество в съответствие с ISO 9001:2008 ....... и други.