*
*
*
*
*
*
*

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ИСТОРИЯ

Техникумът по хранително - вкусова промишленост - гр.Ямбол е създаден през 1963 година със заповед № I-A-11A/29.03.1963г. на Министерството на просветата и културата за подготовка на кадри за консервната и местна промишленост. Обучението се провежда първоначално в 4 класни стаи на ТМТ "Д. Димов" Ямбол. Девет учители, ръководени от първата директорка неуморната инж. Стоянка Еркекова, дават клалификация на първите 160 ученика, бъдещи специалисти.

През 1967/68 учебна година към техникума се открива и СПТУ за подготовка на изпълнителски кадри за хранително - вкусоватa промишленост.

На 11 декември 1970 година е открита нова учебна сграда на ТХВП с кабинети по всички изучавани предмети, лаборатории по химия и техно - химичен контрол и микробиология, учебна работилница, физкултурен комплекс и стол.

Времето не спира своя ход и училището живее с новите промени. Директорът - Тонка Петрова полага началото на Единното средно политехническо училище за обучение на ученици от 8 до 11 клас. От 1986/87 година са обучавани и ученици от 1 до 3 клас.

За кратко време техникумът се утвърждава като авторитетно учебно заведение въвеждат се нови професии и специалности, увеличава се броят на учениците.

Многобройни са и наградите, с които е отличен Техникума по хранително - вкусова промишленост:
- Национален първенец за 1971 г. по педагогически опит;
- Сребърен орден на труда 1982 г. ;
- Областен колектив - първенец;

Вълшебното завладява всички учители и ученици /бивши и настоящи/ на ТХВП в навечерието на първия юбилей - 25-та годишнина. Директорът инж. Елена Петкова и колектива са изключително удовлетворени - орденът "Кирил и Методий" I степен е доказателство за положените усилия.

Днес, не техникум, а Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, училището обръща поглед към своята история, за да отстоява настоящето.

Получената награда - златен герб от Общински съвет - гр. Ямбол във връзка с 40 годишнината е резултат от всеотдайността и професионализма на нашия колектив.

За тези години в училището са обучени над 4000 специалисти - технолози, техници, оператори, апаратчици, лаборанти за всички подотрасли на хранително - вкусовата промишленост, а в последните 10-12 години и хотелиери, баничари, сладкари, готвачи, бармани и сервитьори.

В настоящият момент ние имаме основание за гордост, защото продължавайки традициите и съобразявайки се с промените в нашето общество успяхме да утвърдим нашето училище като търсено и водещо професионално учебно заведение.

За това допринасят настоящите 580 ученика в 23 паралелки по 13 специалности, 46 учители и 25 служители.

Собствената учебно - производствена база на учебното заведение включва 21 класни стаи, 3 компютърни кабинета, 1 кабинет за чуждоезиково обучение, снабден с компютърна техника, 3 лоборатории, 8 учебни работилници със самостоятелни работни места по: шлосерство и стругарство, ремонтна практика, хладилна техника, производство на хлебни и сладкарски изделия, на млечни продукти, обществено хранене и сервиране. Част от производственото обучение се провежда и в базовите предприятия, частни фирми от ХВП и заведенията за обществено хранене.

Съвременната материално - техническа база, както и квалифицираният педагогически колектив са условията с които разполага учебното заведение за подготовка на перспективни кадри и специалисти в съответствие с изискванията на пазарната икономика.